KOMENTAR ZAKONA O PRIVREDNIM DRUSTVIMA

2,200.00 рсд

treće izmenjeno i dopunjeno izdanje

Broj strana: 832
Pismo: Ćirilica
Povez: Mek
Format: B5

Pred Vama se nalazi treće izmenjeno i dopunjeno izdanje
Komentara Zakona o privrednim društvima koji je sačinjen na osnovu
prečišćenog teksta Zakona o privrednim društvima („Službeni
glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14 dr.zakon, 5/15 i 44/18), odnosno u ovaj
Komentar Zakona su inkorporirane odredbe Zakona o izmenama i
dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je donet decembra 2011.
godine a stupio na snagu januara 2012. godine. Takođe, u ovaj Komentar
Zakona su inkorporirane izmene koje su proistekle donošenjem Zakona
o izmenama i dopunama Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS“, br.
83/14) koji je stupio na snagu 13. avgusta 2014. godine, kao i odredbe
Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je
donet 20. januara 2015. godine („Službeni glasnik RS“, br. 5/15). Na
kraju, u ovaj Komentar Zakona inskorporirane su i odredbe Zakona o
izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je donet
08.06.2018. godine („Službeni glasnik RS“, br. 44/18), s tim da na kraju
ovog Komentara dajemo pregled svih dosadašnjih izmena Zakona.

Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj
36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon, 5/15 i 44/18), predstavlja sistemski zakon
koji je od posebnog značaja za razvoj srpske privrede i stvaranje povo-
ljnog poslovnog ambijenta za osnivanje i poslovanje privrednih subje-
kata. Ovim zakonom uređuje se pravni položaj privrednih društava, a
naročito njihovo osnivanje, upravljanje, promene pravne forme, statu-
sne promene, prestanak privrednih društava, i druga pitanja od značaj
za položaj privrednih društava, kao i pravni položaj preduzetnika.

Tokom primene Zakona o privrednim društvima u praksi su
identifikovani određeni problemi i teškoće, zbog čega je bilo
neophodno izmeniti i dopuniti postojeći Zakon, sa ciljem otklanjanja
nedostataka uočenih u njegovoj dosadašnjoj primeni. Naime, tokom
primene ovog Zakona u praksi, javila se potreba za izmenom pojedinih
32 zakonskih odredbi, iz razloga što su uočene određene nejasnoće i
dileme, a koje su dovodile do različitog tumačenja zakonskih normi, u
zavisnosti od interesa ciljnih grupa (npr. da li je reč o manjinskim
akcionarima ili većinskom – kontrolnom vlasniku i sl.).

Shodno navedenom, izmene i dopune Zakona o privrednim
društvima, koje su usvojene juna 2018. godine, rezultat su analize
problema uočenih u dosadašnjoj primeni zakona, kao i analize mogu-
ćnosti njihovog prevazilaženja novim zakonskim rešenjima, sa
stanovišta povećanja efikasnosti primene Zakona. Pripremi za izra-
du Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji
je usvojen juna 2018. godine, prethodila je višegodišnja analiza
sprovođenja postojećih rešenja iz Zakona u praksi, kao i analiza
komentara, sugestija i predloga domaćih, ali i stranih privrednih
subjekata, kao i Privredne komore Srbije i drugih institucija za
poboljšanje pojedinih rešenja iz važećeg Zakona koja su predstavljala
prepreku i „uska grla” u primeni Zakona, a koja je trebalo otkloniti
radi njegove efikasnije primene u praksi.